Zhang Zong  Academician

zhangz@iphy.ac.cn  

tel.: 010-82649329

Detail>>

Shen Baogen  Academician

shenbg@iphy.ac.cn

tel.: 010-82648082

Detail>>

Han Xiufeng  Professor

xfhan@iphy.ac.cn

tel.: 010-82649268

Detail>>

Sun Jirong  Professor

jrsun@g203.iphy.ac.cn

tel.: 010-82648075

Detail>>

Cheng Zhaohua  Professor

zhcheng@iphy.ac.cn

tel.: 010-82648083

Detail>>

Hu Fengxia  Professor

fxhu@iphy.ac.cn

tel.: 010-82649233

Detail>>

Wu Guangheng  Professor

ghwu@iphy.ac.cn

tel.:010-82649247 

Detail>>

Sun Young  孙阳

youngsun@iphy.ac.cn

tel.:010-82648080

Detail>>