Update:02/09/08

Home Introduction Organization Research Groups Research Projects Facilities Publication

 Awards and Patents

Links
 

Position >  Introduction                                                              Institute of  Physics 

Home
Introduction
Organization

Research Groups

Research Projects
Facilities
Publication
Awards and Patents
Links
 

Leadership 

Name 
Title
Tel
Email

Zhaohua Cheng

Director // Professor

+86-10-82649253

zhcheng@aphy.iphy.ac.cn

Xiufeng Han

Deputy-director // Professor

+86-10-82649268

xfhan@aphy.iphy.ac.cn

Jirong Sun

Deputy-director // Professor

+86-10-82648075 jrsun@aphy.iphy.ac.cn

 

 

Office

Name Tel Fax Email
Nan Sheng 086-10-82649253 +86-10-82649485 magnetic@aphy.iphy.ac.cn

 

 

 

Scientific Council

Chairman Baogen Shen
Vice-Chairman

Xiaofeng Jin,Shaoxong Zhou

 

 

Members

Chongyu Wang

Dingsheng Wang

Xinlin Wang

Zhenxi Wang

Zhaohua Cheng

Yu Yan Chunhua Yan Fashen Li Yangxian li Yingchang Yang
GuangHeng wu Baogen Shen Zhidong Zhang Huaiwu Zhang Yuheng Zhang

Xiaofeng Jin 

Shaoxiong Zhou

Youwei Du

Liangmo Mei

Zong  Zhang

Wenshan Zhan

-

- -

-

 

Chinese

State Key Laboratory of  Magnetism,  Institute of  Physics, CAS
P.O. Box 603,  Bejing 100190, P. R, China
Tel:  086-10-82649253             Fax:  086-10-82649485
Email: magnetic@aphy.iphy.ac.cn