Committee on Applied Magnetics, Chinese Institute of Electronics

 • The Committee on Applied Magnetics of Chinese Institute of Electronics was founded in July 1979, and up to now it has been nine terms.
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • The first term(1979.7--1984.7)
  Director: Xiaoshuo Pan
  Deputy Director: Xi Zhang, Baisheng Fu, Zheng Yang, Hongru Zhai, Huaihan Feng
  Secretaries : Youhao Li, Zhihong Yu, Lin Bai
  Committee Members: 27
   
 • The second term(1984.7--1989.4)
  Director: Xi Zhang
  Deputy Director: Yidong Sun, Zheng Yang, Huaihan Feng, Huizong Wang, Guanxin Cao
  Secretary General: Youhao Li
  Committee Members: 38
   
 • The third term(1989.4--1992.7)
  Director: Xi Zhang
  Deputy Director: Guanxin Cao, Huizong Wang , Daosheng Dai, Yidong Dai, Yaoxi Zhang
  Secretary General: Youhao Li
  Committee Members: 37
   
 • The fourth term(1992.7--1996.10)
  Director: Xi Zhang
  Deputy Director: Guanxin Cao, Huizong Wang,
  Daosheng Dai, Yaoxi Zhang, Youhao Li, Zemin Gong
  Secretary General: Tianjin Wang
  Deputy Secretary General: Gushan Shi
  Committee Members:50
   
 • The fifth term(1996.10—2001.4)
  Director: Xi Zhang
  Deputy Director: Guanxin Cao, Huizong Wang,
  Wenshan Zhan, Zemin Gong, Shengchuan Zhu, Yanwu Li
  Secretary General: Tianjin Wang
  Executive Vice Secretary-General: Gushan Shi
  Deputy Secretary General: Yupin Wu, Baoshan Han
  Committee Members: 55
   
 • The sixth term(2001.4--2005.10)
  Director: Baogen Shen
  Deputy Director: Huizong Wang, Shengchuan Zhu,
  Yanwu Li, Guang Zhao, Hao Chen, Yongan Wang
  Secretary General: Zhaohua Cheng
  Deputy Secretary General: Yupin Wu, Shuixiao He
  Committee Members: 60
   
The seventh term(2005.10--2009.11)
Director: Baogen Shen
Deputy Director: Hao Chen, Yongan Wang , Guang Zhao,
Xuemei Hu, Yangxian Li, Huaiwu Zhang, Jianqing Pan, Jianliang Zhang
Secretary General: Zhaohua Cheng
Deputy Secretary General: Yupin Wu, Da Ma
Committee Members: 66
 
The eighth term(2009.12--2013.11)
Director: Baogen Shen
Deputy Director: Wangyong An,Zhaohua Cheng,Huaiwu Zhang,Hao Chen,Boping Hu,Xuemei Hu
Secretary General: Dongliang Zhao
Deputy Secretary General: Da Ma,Shouguo Wang
Committee Members: 60

 
The ninth term(2013.12--now)
Director: Zhaohua Cheng
Deputy Director: Dongliang Zhao,Boping Hu,Haili Bai,Runwei Li,Hao Chen,Zhaoqi Zhu
Secretary General: Shouguo Wang
Deputy Secretary General: Da Ma,Chengchun Tang
Committee Members: 63