2016
2016
2016-1
2016-1
2016-2
2016-2
Tan Kah Kee Science Awards 2014
Tan Kah Kee Science Awards 2014
 "Discovery of La(Fe,Si)13-based magnetocaloric materials and study on related scientific problems".
Winners: Baogen Shen, Fengxia Hu and Jirong Sun
The first prize of Beijing Municipal science and technology award in 2013
The First Prize of Beijing Municipal science and technology award 2013
"Basic Research of Ring Magnetic Tunnel Junction and New Nano Ring Magnetic Random Access Memory Devices"
winners: Xiu-feng Han, Hongxiang Wei, ZhenChao Wen, Houfang Liu, WenShan Zhan, Dong-ping Liu, Zhongming Zeng,Jiafeng Feng, Yan Wang, Shou-guo Wang, Zilong Peng, Handong Yang, Zhi-bin Sun, Tianxing Wang, Guanxiang Du
The second prize of the national natural science  in 2012
The Second Prize of National Natural Science Award 2012
"The Discovery of New Magnetic Heating Materials and Related Scientific Research"
winners: Baogen Shen, Feng-xia Hu, Ji-rong Sun, Xixiang Zhang, Guang-heng Wu
The first prize of Beijing Municipal science and technology award in 2010
The First Prize of Beijing Science and Technology Award 2010
"The discovery of new LaFeSi magnetocaloric effect such as material and magnetic hot mechanism"
winners: Baogen Shen, Feng-xia Hu, Ji-rong Sun, Xixiang Zhang, Guang-heng Wu
The first prize of Beijing Municipal science and technology award in 2006
The First Prize of Beijing Science and Technology Award 2006
" New rare earth iron-based nanocrystalline permanent magnet magnetic "
winners: Baogen Shen, Zhaohua Cheng, Hongwei Zhang, Shaoying Zhang,Tongyun Zhao