Seventh Academic Council of State Key Laboratory of Magnetism:

(January 2015 to December 2019)    

Director: Shen Baogen
Deputy Director: Yan Chunhua, Jin Xiaofeng
 
Members (sorted by the stroke of the surname):

Ding Haifeng, Professor, Nanjing University
Yu Ronghai, Professor, Beihang University
Wang Fangwei, Professor, Institute of Physics, CAS
Wang Chongyu, Academician&Professor, Tsinghua University
Wang Dingsheng, Academician&Professor,  Institute of Physics, CAS
Wang Xinlin, Professor,  China Iron & Steel Research Institute
Wang Zhenxi, Academician&Professor, Beijing Zhong Ke San Huan High-tech Company
Shi Jing, Professor, Wuhan University
Bai Haili, Professor, Tianjin University
Xing Dingyu, Aademician&Professor,  Nanjing University
Cheng Zhaohua, Professor, Institute of Physics, CAS
Yan Yu, Professor,Jilin University
Sun Yang, Professor, Institute of Physics, CAS
Sun Jirong, Professor, Institute of Physics, CAs
Yan Chunhua, Academician&Professor, Peking University
Yan Mi, Professor, Zhejiang University
Li Wei, Academician&Professor, China Iron &Steel Research Institute
Li Fashen, Professor, Lanzhou University
Li Runwei, Professor,Nibong Institute of Industril Technology, CAS
Yang Yingchang, Academician&Professor, Peking University
Yang Jinbo, Professor, Peking University
Wu Guangheng, Professor, Institute of Physics, CAS
Shen Baogen, Academician&Professor, Institute of Physics, CAS
Shen jian, Professor, Fudan University
Zhang Zhidong, Professor, Institute of Metal Research, CAS
Zhang Huaiwu, Professor, University of Electronic Scince and Technology of China
Zhang Xiangyi, Professor, Yanshan University
Zhang Yuheng,  Academician&Professor, University of Science and Technology of China
Chen Ziyu, Professor, Beihang University
Jin Xiaofeng, Professor, Fudan University
Zhou Shaoxiong, Professor, China Iron &Steel Research Institute
Zhou Shiming, Professor, Tongji University
Zhao Yonggang, Professor, Tsinghua University
Hu Fengxia, Professor, Institute of physics, CAS
Jiang Yong, Professor, Beijing University of Science and Technology
Du Youwei, Academician&Professor, Nanjing University
Hou Yanglong, Professor, Peking University
Gao Song, Academician&Professor, Peking University
Mei Liangmo, Professor, Shandong University
Zhang Zong,  Academician&Professor, Institute of Physics, CAS
Liang Jingkui,  Academician&Professor, Institute of Physics, CAS
Peng Dongliang, Professor, Xiamen University
Han Xiufeng, Professor, Institute of Physics, CAS
Zhan Wenshan, Professor, Institute of Physics, CAS
Cai Jianwang, Professor, Institute of Physics, CAS
Yan Shishen, Professor, Shandong University
Xue Desheng, Professor, Lanzhou University